Programa de Armas para Aikido

I. Bokken Suburi

1. Ichi no suburi

2. Ni no suburi

3. San no suburi

4. Yon no suburi

5. Go no suburi

6. Roku no suburi

7. Shichi no suburi

 

II. Jo Suburi

1. Choku tsuki

2. Gaeshi tsuki

3. Ushiro tsuki

4. Tsuki gedan gaeshi

5. Tsuki jodan gaeshi uchi

6. Shomen uchi komi

7. Renzoku uchi komi

8. Menuchi gedan gaeshi

9. Menuchi ushiro tsuki

10. Gyaku yokomen ushiro tsuki

11. Katate gedan gaeshi

12. Katate toma uchi

13. Katate hachi ni gi gaeshi

14. Hasso gaeshi uchi

15. Hasso gaeshi tsuki

16. Hasso gaeshi ushiro tsuki

17. Hasso gaeshi ushiro uchi

18. Hasso gaeshi ushiro barai

19. Hidari nagare gaeshi uchi

20. Migi nagare ushiro tsuki.

III. Jo Kata

1. Ku no kata (kata 9)

2. Ju san no kata (kata 13)

2. San Ju ichi no kata (kata 31) 

 

IV. Método Awase Bokken

1. Migi awase

2. Hidari awase

3. Go no awase

4. Shichi no awase  

 

V. Kumitachi

1. Ichi no tachi

2. Ni no tachi

3. San no tachi

4. Yon no tachi

5. Go no tachi

 

VI. Kumi jo

 1. Ichi no kumi jo

2. Ni no kumi jo

3. San no kumi jo

4. Yon no kumi jo

5. Go no kumi jo

6. Roku no kumi jo

7. Shi hi no kumi jo

8. Hashi no kumi jo

9. Kyu no kumi jo

10. Ju no kumi jo

 

 

IX. Ken tai Jo (7)