CENTRO DE ENSEÑANZA DE AIKIDO

Shugyo Shin Dojo "Aikikai RD"

Since 2003