CENTRO DE ENSEÑANZA DE AIKIDO

Shugyo Shin Dojo "Aikikai RD"

Since 2003

LOS EXAMENES DE NIVEL

PROGRAMA DE AIKIDO PARA ADULTOS (SENIOR)

6TO KYU (40 Días)

A) Demostración:

• Tai Sabaki:

a.) Hidari / Migi Hanmi

 1. Irimi (Sugi-ashi, Ayumi-Ashi)
 2. Kaiten
 3. Tenkan
 4. Irimi-tenkan
 5. Tenshin
 6. Irimi-Tenshin

 

• Shikko:

 1. Shikko
 2. Shikko Tai Sabaki

 

• Ukemis:

 1. Mae Kaiten
 2. Ushiro Kaiten
 3. Mae Yoko Kaiten,
 4. Uchiro Yoko Kaiten
 5. Uchiro Mae Kaiten
 6. Uchiro Mae Yoko Kaiten
 7. Uchiro Otoshi.

 

• Técnicas:

 1. Katate Dori Ai-hanmi Ikkyo (Omote & Ura)
 2. Katate Dori Ai-hanmi Iriminage (Omote & Ura)
 3. Katate Dori Ai-hanmi Shihonage (Omote & Ura)
 4. Katate Dori Ai-hanmi Kotegaeshi (Omote & Ura)
 5. Katate Dori Ai-hanmi Nikyo (Omote & Ura)
 
5TO KYU (50 Días)
 1. Shomen uchi Ikkyo (Omote & Ura)
 2. Shomen uchi Iriminage (Omote & Ura)
 3. Katate Dori Gyaku-Hanmi Shihonage (Omote & Ura)
 4. Ryote Dori Tenchi nage (Omote & Ura)
 5. Chudan Tsuki Kotegaeshi (Omote & Ura)
 6. Ushiro Tekubi Dori Kotegaeshi (Omote & Ura)
 7. Morote Dori Kokyuho Nage (Omote & Ura)
 
4TO KYU (60 Días)
 1. Shomen uchi Nikkyo (Omote & Ura)
 2. Yokomen uchi Shihonage (Omote & Ura) (3 formas)
 3. Chudan Tsuki Iriminage (Omote & Ura)
 4. Ushiro Tekubi Dori Sankyo (Omote & Ura)
 5. Ushiro Ryo kata Dori Kotegaeshi (Omote & Ura)
 6. Katate Dori Gyaku Hanmi Nikkyo (Omote & Ura)
 7. Suwari waza Shomen uchi Ikkyo (Omote & Ura)
 8. Suwari waza Kata dori Nikkyo (Omote & Ura)
 9. Suwari waza Kata dori Sankyo (Omote & Ura)

 

BUKI WAZA :

 1. Aiki Ken no subiri (7)
 2. Shiho Giri (3) irimi sugi ashi, kaiten, tenkan.
3ER KYU (80 Días)
 1. Shomen uchi Sankyo (Omote & Ura)
 2. Shomen uchi Yonkyo (Omote & Ura)
 3. Yokomen uchi Iriminage (Omote & Ura) (3 formas)
 4. Yokomen uchi Kotegaeshi (Omote & Ura) (3 formas)
 5. Chudan Tsuki Kaiten nage uchi (Omote & Ura)
 6. Chudan Tsuki Kaiten nage soto (Omote & Ura)
 7. Ushiro Ryo kata Dori Sankyo (Omote & Ura)
 8. Morote Dori Iriminage (Omote & Ura) (3 formas)
 9. Morote dori Jujinage (Irimi, Tenkan)
 10. Suwari waza Shomen uchi Iriminage (Omote & Ura)
 11. Suwari waza Shomen uchi Nikkyo (Omote & Ura)
 12. Suwari waza Shomen uchi Sankyo (Omote & Ura)
 13. Hanmi handachi Katate Dori Shihonage (Omote & Ura)
 14. Hanmi handachi Katate Dori Kaiten nage Uchi (Omote & Ura)
 15. Hanmi handachi Katate Dori Kaiten nage Soto (Omote & Ura)

   

 BUKI WAZA :

 1. Aiki jo no suburi (20)
 2. Shiho Giri Jo (3), irimi sugi ashi, kaiten, tenkan
 3. Aiki Ken no Awase (4)
 
2DO KYU (120 Días)
 1. Shomen uchi Shihonage (Omote & Ura)
 2. Shomen uchi Kaiten nage Uchi (Omote & Ura)
 3. Shomen uchi Kaiten nage Soto (Omote & Ura)
 4. Yokomen uchi Gokyo (Omote & Ura)
 5. Ushiro Ryo tekubi Dori Shihonage (Omote & Ura)
 6. Ushiro Ryo Tekubi Dori Jujinage
 7. Ushiro Kubishime Koshinage (2 Formas)
 8. Morote Dori Nikkyo (Omote & Ura) (Ai-hanmi, Gyaku-hanmi)
 9. Hanmi handanchi Shomen uchi Iriminage (Omote & Ura)
 10. Hanmi handanchi Katate dori Gyaku Hanmi Nikkyo (Omote & Ura)
 11. Hanmi handanchi Yokomen uchi Kotegaeshi (Omote & Ura)
 12. Futari Dori: 2 Personas
 13. Randori: 3 Personas

     

BUKI WAZA:

 1. Ki musubi no tachi
 2. Shiho Giri Kaeshi Uchi Jo (3)
 3. Ku no Kata (9)
 4. Aiki Ken Buki Dori (5 variaciones)
 5. Aiki Jo Buki dori  (5 variaciones)
 6. Tanto Dori (5 Variaciones)
1ER KYU (200 Días)

Todos los requerimientos de los Kyu Anteriores.

     JIYU WAZA:

 1. Kata Dori menuchi – 5 técnicas
 2. Yokomen uchi – 5 técnicas
 3. Morote Dori – 5 técnicas
 4. Shomen uchi – 5 técnicas
 5. Tsuki – 5 técnicas 
 6. Ryote Dori – 5 técnicas
 7. Uchiro Waza – 5 técnicas
 8. Koshinage – 5 técnicas
 9. Hanmi handachi Ushiro Waza – 5 técnicas
 10. Tanto Dori (5)
 11. Randori: 5 Personas

     

BUKI WAZA:

 1. Shiho Giri Ken (5)
 2. Shiho Giri Tsuki (3), Keza (3)
 3. Ju san Jo no kata (13)
 4. Buki Dori (2 ukes)
 
SHODAN (200 Días)

• Todos los requerimientos de 1er Kyu + Todo el programa de Buki Waza

• Henka Waza

• Aiki ken Dori,  

• Aiki Jo Dori (jo uke, jo nage)

• 2 Randori de 5 Atacantes.

• San Su ichi jo no kata (31)

• Kumi tachi (5) Básico

• Happo Giri Ken (5)

 
NIDAN (400 Días)

• Todos los requerimientos de Shodan + Buki Waza

• Kaeshi Waza

• Aiki Jo Dori 2 atacantes

• Aiki Ken Dori 2 atacantes

• Randori 5 atacantes

 

BUKI WAZA

• Kumi tachi (5) y variaciones, (Ken no Ri, Tai no Ri)

• Happo giri Jo, Tsuki (3), Keza (3)
 
SANDAN (600 Días)

Debe asistir a dos seminarios por año.

Todos los requerimientos de Nidan + Buki Waza: 

• Kumi Jo (10) Básico

 
YONDAN (4 años después del Sandan)

Debe asistir a dos seminarios por año.

• Kumi Jo (10) + Variaciones

• Ken tai Jo (7) Básico + (4) Avanzado