CENTRO DE ENSEÑANZA DE AIKIDO

Shugyo Shin Dojo "Aikikai RD"

Since 2003

EXAMENES BUKI WAZA

Programa De Armas "BUKI WAZA"

A) AIKI KEN 
 • Suburis (7):

1. Ichi no suburi

2. Ni no suburi

3. San no suburi

4. Yon no suburi

5. Go no suburi

6. Roku no suburi

7. Shichi no suburi

•  Zengo, Shiho, Happo Giri

1. Irimi (Sugi Ashi)

2. Kaiten

3. Tenkan

4. Irimi (Ayumi Ashi)

5. Irimi Tenkan

 
• Awase (4):

1. Migi awase

2. Hidari awase

3. Go no awase

4. Shichi no awase  

• Kiri gaeshi:
(Shikodashi y Kihon Sotai)
1. Mawashi uchi (Nagashi uchi)

2. Suriage

3. Suri Otoshi (Maki Otoshi)

• Kiriotoshi:

  1. Jodan
  2. Chudan
  3. Gedan
  4. Tsuki
 

• Ki Musubi no Tachi:

  1. Henka (Soto/Uchi)
  2. Ura

• Kumitachi (5)

1. Ichi no tachi

2. Ni no tachi

3. San no tachi

4. Yon no tachi

5. Go no tachi

(Basico y Variaciones: KEN NO RI, TAI NO RI

B) AIKI JO:
 • Jo no Suburi (20):

1. Choku tsuki

2. Gaeshi tsuki

3. Ushiro tsuki

4. Tsuki gedan gaeshi

5. Tsuki jodan gaeshi uchi

6. Shomen uchi komi

7. Renzoku uchi komi

8. Menuchi gedan gaeshi

9. Menuchi ushiro tsuki

10. Gyaku yokomen ushiro tsuki

11. Katate gedan gaeshi

12. Katate toma uchi

13. Katate hachi ni gi gaeshi

14. Hasso gaeshi uchi

15. Hasso gaeshi tsuki

16. Hasso gaeshi ushiro tsuki

17. Hasso gaeshi ushiro uchi

18. Hasso gaeshi ushiro barai

19. Hidari nagare gaeshi uchi

20. Migi nagare ushiro tsuki.

 

• Zengo, Shiho, Happo Giri

1. Choku Tsuki Irimi

2. Choku Tsuki Kaiten

3. Choku Tsuki tenkan

4. Kaeshi uchi Irimi (Omote)

5. Kaeshi Uchi Kaiten

6. Kaeshi Uchi Tenkan

 

• Jo Kata:

1. Ku no kata (kata 9)

2. Ju san no kata (kata 13)

3. San Ju ichi no kata (kata 31) 

• Kumi jo (10):

1. Ichi no kumi jo

2. Ni no kumi jo

3. San no kumi jo

4. Yon no kumi jo

5. Go no kumi jo

6. Roku no kumi jo

7. Shichi no kumi jo

8. Hashi no kumi jo

9. Kyu no kumi jo

10. Ju no kumi jo

 
• Ken tai Jo (7)